Program "Bernardo Bellotto - ambasador kultury"
Program realizowany we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie
Program Bernardo Bellotto to program edukacyjny realizowany wspólnie z Zamkiem Królewskim, w którym uczestniczymy ponad 4 lata. Wszystkie zajęcia w zamku mają formę warsztatów w tym: teatralne, taneczne, muzyczne i wokalne oraz plastyczne prowadzone przez muzyków, tancerzy, plastyków i aktorów, którzy dają materiał programowy do pracy między wyjazdami do zamku (grupy w swoich szkołach pracują nad tym materiałem, tak, aby rozbudowywać go, przygotować do prezentacji). Dwa razy w roku szkolnym szkoły realizujące program spotykają się w zamku (wszyscy razem) na festiwalach kultury. Na każdym z nich w obecności mediów i zaproszonych gości prezentują efekty całorocznej pracy sobie nawzajem, instytucjom partnerskim i publiczności zamkowej.
Do tej pory braliśmy udział w festiwalach: "Bal u króla", "Obiady czwartkowe u króla", "Festiwal Teatralny", "Tańce i zabawy dworskie", "Z Bernardem Bellotto w ogrodach u króla", "Poloneza czas zacząć", "Wiek XVIII - Chopin i Słowacki".

Rok szkolny 2013/2014


Dnia 26 IX 2013r. w Zamku Królewskim odbyło się spotkanie organizacyjno - edukacyjne przedstawicieli szkół biorących udział w programie. Na spotkaniu omówiono kalendarz zajęć edukacyjnych dla grup i zespołów programu.
Uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę dzieł dotyczących Marii Leszczyńskiej sprowadzoną na 3 miesiące do Polski z Francji i udostępnioną dla zwiedzających do końca tego roku.
Sugestie ze strony przedstawicieli szkół (od nas pani Teresy Kowalskiej i pani Wandy Stryczyńskiej) zostały przyjęte do realizacji przez dział oświatowo - edukacyjny Zamku Królewskiego.
Już 16 X rozpoczną się pierwsze kontakty z dziełami sztuki na Zamku, zajęcia i warsztaty pod kierunkiem instruktorów, historyków sztuki i artystów (dla naszych zespołów także).

Rok szkolny 2012/2013


Program, jaki realizowaliśmy w roku szkolnym 2012/2013 poszerzono o zadania dodatkowe dla grup uczniowskim, nie uczestniczących bezpośrednio w projekcie Zamku Królewskiego, ale udostępnionych przez Zamek z uwagi na długoletnią współpracę.
Program Bernardo Bellotto polega na realizacji zadań edukacyjnych dla szkół woj. mazowieckiego i Łodzi z dziedziny sztuki, kultury i edukacji międzykulturowej innych narodów. Zamek Królewski oferował nam instruktorów wysokiej klasy - historyków sztuki, muzealników i artystów zawodowych (aktorów, muzyków, tancerzy, plastyków), pod kierunkiem których nasi uczniowie wykonywali zadania poszerzając swoją wiedzę i umiejętności artystyczne i historyczne.
Były to zajęcia wyjazdowe grup do Zamku Królewskiego i warsztaty na miejscu w Domu Kultury i w naszej szkole - wówczas instruktorzy i trenerzy przyjeżdżali do nas.
W zajęciach bezpośrednio programowych uczestniczyły systematycznie zespoły: Pieśni i Tańca Kasianiecka i Fleciki pracując na warsztatach: plastycznych w celu poznania różnych technik i tematów w sztuce malarskiej, wycinankarskiej i rysunkowej, muzycznych - poznając utwory wielkich kompozytorów i uczestnicząc w tworzeniu programów muzycznych, ćwicząc także metodą zabawową np. Orffa, śpiewaczych i wokalnych, na których dzieci ćwiczyły wykonanie piosenek, przyśpiewek i pieśni innych narodów np. bułgarskich, żydowskich, izraelskich czy polskich ludowych i tanecznych tańców dawnych.
W sumie takich zajęć warsztatowych w salach zamkowych odbyło się 62 godz. na 12 wyjazdach. Ponadto do Zamku wyjechały inne grupy dzieci m. in. uczniowie klas II i III pracujący w zespole teatralnym Skrzacik, uczniowie klas starszych w ramach realizacji projektu nagrywali audycję radiową i uczestniczyli w lekcjach muzealnych oraz uczniowie klas I, którzy również na lekcjach muzealnych poznawali bajki i legendy warszawskie.
Na następny rok edukacyjny należałoby się zastanowić nad uczestnictwem dzieci w zajęciach opowiadania i pięknego mówienia, co mieściłoby się w zakresie edukacji polonistycznej. Zajęcia realizowane z Zamkiem Królewskim dają bardzo wymierne efekty edukacyjne. Dzieci poszerzają swoją wiedzę o sztuce, co przyczynia się także do rozwoju zainteresowań i edukuje przyszłego odbiorcę kultury. Pod okiem fachowców dzieci zdobywają umiejętności przydatne nie tylko do występów na scenie, ale także w życiu codziennym, kontakty te uczą pewności siebie, otwierania się na innych, wrażliwości. Uczą także patriotyzmu poprzez kontakt z dziełami sztuki i historii i poznawanie przeszłości. Nasze dzieci w Zamku czują się jak u siebie.

Rok szkolny 2011/2012


Na ostatnich spotkaniach w Zamku Królewskim (marzec - kwiecień 2012r.) uczniowie uczestniczyli w zajęciach "Tajemnice zamkowe". Była to gra edukacyjna ze znajomości dzieł znajdujących się w Zamku połączona z wykonywaniem zadań związanych z wiedzą o historii zamku i sztuce. Dzieci samodzielnie po otrzymaniu mapek chodziły w kilkuosobowych grupach po pomieszczeniach zamkowych i zaliczały kolejne etapy wędrówki realizując punkty zawarte w poleceniach. Gra bardzo się podobała wszystkim uczestnikom, którzy wykazali się znajomością wiedzy, przeszli trasę bezkolizyjnie od startu do mety. Zdążyli na czas wykonując zadania w 100 %.
Na zajęciach plastycznych pod kierunkiem artystki - plastyka wykonano maski karnawałowe malując różnymi farbami i ozdabiając formy różnorodnymi materiałami (tkaniny, sznurki, wełny, taśmy, cekiny, korale i inne). Efekty tych warsztatów imponujące - każda z masek inna i każda ciekawa.


Maski zostaną wykorzystane w widowisku na Dzień Kultury Żydowskiej w maju 2012 do przedstawienia purimowego.
Aby być przygotowanym merytorycznie i historycznie do realizacji widowiska wcześniej młodzi aktorzy Kasianiecki z opowiadań historyka sztuki poznawali dzieje narodu żydowskiego rozpoczynając od obrazów przedstawiających historyczne wydarzenia krajów Persji i Księgi Estery. Pod malowidłem z Mordechajem i Esterą słuchali opwieści z życia głównych bohaterów purimowego święta.
Na warsztatach teatralnych zespół Kasianiecka pracował nad scenariuszem widowiska o Purimie pod kierunkiem aktora - reżysera p. Jacka Pacochy. Do programu współpracy z Zamkiem Królewskim dołączyła grupa najmłodszych artystów naszej szkoły - zespół klas I - III Skrzacik. Na warsztatach teatralnych dzieci pracowały nad doskonaleniem swych umiejętności aktorskich w przedstawieniu o Czerwonym Kapturku.
11 maja zespoły Kasianiecka i Fleciki wezmą udział w kolejnych zajęciach w zamku. Będą to warsztaty gry i śpiewu pieśni żydowskich, warsztaty teatralne i tańca dawnego. W dalszym ciągu święto Purim będzie tematem, a zadaniem doskonalenie umiejętności aktorskich, wokalnych.
Zespoły przygotowywać się także będą do udziału w spotkaniu podsumowującym pracę w programie Bernardo Bellotto - Ambasador Kultury w Zamku w Nieborowie, które ma się odbyć 25 maja 2012.

Rok szkolny 2010/2011


Obecnie pracujemy nad programem okresu romantyzmu śpiewając, tańcząc i edukując się teatralnie. W grudniu zespół Kasianiecka występował na Gali podsumowującej dokonania szkół z widowiskiem "Magia czarów i fantazji czyli rzecz o Goplanie, która ludzkie losy poplątała" opracowanym na podstawie "Balladyny" Słowackiego. Obecnie przygotowujemy widowisko w formie śpiewogry na kanwie libretta "Krakowiaków i Górali" do pokazania premierowego w dniu 27 V 2011 w Zamku, a potem w Domu Kultury w Kałuszynie dla lokalnej społeczności. Na zajęcia do zamku jeżdżą zespoły: Kasianiecka, Eksplozja i Fleciki.

"Balladyna" w wykonaniu "Kasianiecki" na Zamku Królewskim w Warszawie - 17 XII 2010r.


Warsztaty "Kasianiecki" i "Flecików" na Zamku Królewskim - 14 I 2011r.

Warsztaty obejmowały:
- zajęcia wokalne - pieśni ludowe;
- zajęcia muzyczne - gra na fletach "Pije Kuba do jakuba";
- zajęcia rytmiczne - zabawy z muzyką;
- taniec;
- zajęcia plastyczne - styl arabski w modzie;
- zajęcia teatralne - przygotowanie sztuki "Krakowiacy i górale".

Zdjęcia z warsztatów można zobaczyć w "Fotogalerii" część I. i część II


7 kwietnia 2011r. odbyły się kolejne warsztaty na Zamku Królewskim:
- zajęcia wokalne z p. Marią Pomianowską;
- zajęcia plastyczne - projektujemy stroje z XIX wieku;
- zajęcia teatralne - przygotowania do sztuki "Krakowiacy i górale";
- zajęcia taneczne - taniec XIX w.
Zdjęcia z tych warsztatów można zobaczyć w "Fotogalerii".