INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Kałuszyn, 2013.04.22

Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Kałuszynie informuje, że w dniu 22.04.2013 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa żywności do stołówki szkolnej w okresie od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r."

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę : Firma Handlowa Gójski Jerzy, siedziba : 05-310 Kałuszyn, ul. Warszawska 4 za kwotę brutto : 73.571,10 zł (Słownie : siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 10/100 gr.)

Złożono następujące oferty :

Nr oferty Nazwa oferenta Zaoferowana kwota brutto
1 Firma Handlowa Gójski Jerzy 05-310 Kałuszyn, ul. Warszawska 4 73.571,10 zł

Oferenci wykluczeni - 0
Oferty odrzucone - 0

Jedynym kryterium oceny była zaproponowana cena, i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :
Oferta nr 1 - 300 pkt

Zapraszam do siedziby Szkoły Podstawowej w Kałuszynie w dniu 24 kwietnia 2013 r. godz. 9,oo celem podpisania umowy (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 2 pkt 3 ppkt a ustawy Prawo zamówień publicznych).

Dyrektor Szkoły
Marek Pachnik

Kałuszyn: DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 139196 - 2013; data zamieszczenia: 09.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. B. Prusa , ul. Pocztowa 4, 05-310 Kałuszyn, woj. mazowieckie, tel. 25 75 76 021, faks 25 75 76 021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w okresie od 01.05. 2013 r. do 31.12.2013 r.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 4.1. do 4.12.
3.Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze w pierwszym gatunku, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 5 dni po dacie dostawy oraz z cechami podanymi w SIWZ.
4.Poszczególne zamówienia będą składane faksem na co najmniej jeden dzień roboczy przed dostawą.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy.
6.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
7.Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru.
8.Dopuszcza się zmiany cen produktów stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany, co miesiąc przez GUS.
9.Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art.spoż, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
11.Jaja, przy każdej dostawie, muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi art. 27 ust. 3 ustawy z dn20.01.2004r o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.)
12.Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami w jednym pojemniku.
13.Mrożonki mają być dostarczane w formie nie rozmrożonej,
14.Dostawy będą realizowane bez minimum logistycznego.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.87.00.00-7, 15.98.20.00-5, 03.21.21.00-1, 15.11.20.00-6, 03.14.25.00-3, 15.10.00.00-9, 03.31.10.00-2, 15.33.11.70-9, 03.22.00.00-9, 15.50.00.00-3, 15.89.60.00-5, 15.83.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca. 2.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i spowoduje zmianę wynagrodzenia wykonawcy brutto. Kwota netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp.kaluszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego : Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Kałuszynie, 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Kałuszynie, 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 4, Sekretariat Dyrektora Szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ DOSTAWY
nr2 zał. zywność
nr 3 zał. zywność
nr 4 zał. zywność
oferta-zywność szkoła
zał. umowa żywność
dot. grupy kapitałowej
ZESTAWIENIE FORMULARZY CENOWYCH