REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


I. Zadania biblioteki
1. Biblioteka szkolna jest :
- interdyscyplinarną pracownią szkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
- ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
- ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
2. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów : kształcąco-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej.
3. Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.
4. Biblioteka udostępnia rodzicom uczniów literaturę i inne materiały z zakresu wychowania w rodzinie i przezwyciężania kłopotów wychowawczych.

II. Organizacja biblioteki
1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.
2. Pracownicy biblioteki odpowiadają za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki.
3. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni, kącika czytelniczego z pracownią ICIM i pokoju opracowania zbiorów.
4. Biblioteka gromadzi następujące materiały : wydawnictwa informacyjne, podręczniki, programy nauczania, lektury, literaturę popularno-naukową, beletrystykę pozalekturową, wyd. albumowe, wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, dokumenty audiowizualne, edukacyjne programy komputerowe.
5. Wydatki biblioteki są pokrywane z budżetu szkoły.
6. Czas pracy biblioteki. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć, przed i po ich zakończeniu zgodnie z organizacją roku szkolnego.

III. Zadania i obowiązki nauczyciela-bibliotekarza
1. Praca pedagogiczna
Nauczyciel-bibliotekarz jest zobowiązany:
a) udostępniać zbiory w wypożyczalni, czytelni oraz kompletów do pracowni;
b) prowadzić działalność informacyjną i propagandę wizualną, słowną i audiowizualną zbiorów, biblioteki i czytelnictwa;
c) udzielać porad w doborze lektur zależnie od potrzeb i zainteresowań czytelników;
d) prowadzić rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek:
e) realizować ścieżkę czytelniczą i medialną oraz indywidualny instruktaż w zakresie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;
f) organizować pracę zespołu uczniów współpracujących z biblioteką (Klub Miłośników Książki);
g) współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunów organizacji i kół zainteresowań, z rodzicami, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia;
h) prowadzić różnorodne formy bibliotecznych zajęć pozalekcyjnych;
i) nadzorować wykorzystanie komputerów i łącza internetowego w bibliotece;
j) komputeryzować zbiory biblioteki w programie MOL.

2. Prace organizacyjno-techniczne
Nauczyciel jest zobowiązany :
a) troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego;
b) gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami,i przeprowadzać ich selekcję;
c) prowadzić ewidencję zbiorów
d) opracowywać zbiory
e) organizować warsztat informacyjny
f) prowadzić dokumentację pracy biblioteki, statystykę dzienną, miesięczną i roczną
g) planować pracę, składać sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa
h) doskonalić warsztat swojej pracy

IV. Prawa i obowiązki czytelników.
1. Z biblioteki mogą korzystać:
- uczniowie szkoły podstawowej
- nauczyciele
- inni pracownicy szkoły
- rodzice uczniów
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
4. Jednocześnie można wypożyczyć 2 książki ( kl. IV - VI) na miesiąc, ( kl. I-III jedną książkę). W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczeń.
5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
6. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
7. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie i pracownicy) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych materiałów.
8. Uczniom biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody książkowe lub dyplomy na koniec roku szkolnego.
9. Indywidualne korzystanie z komputerów i łącza internetowego w bibliotece szkolnej jest możliwe pod następującymi warunkami:
a) uczniowie mogą korzystać z komputerów tylko w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
b) nie wolno dokonywać żadnych zmian w konfiguracji pulpitu i innych elementów systemu
c) nie wolno instalować na komputerach bibliotecznych własnych programów
d) komputery biblioteczne służą do celów edukacyjnych


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


1. Stanowiska komputerowe biblioteki zostały zainstalowane w celach edukacyjnych.
2. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących programach.
4. Uczniowie mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
5. Uczniowie nie mogą sami zmieniać nazw katalogów i plików oraz dokonywać porządkowania.
6. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni.
7. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać bibliotekarzowi.
9. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
10. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.
11. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy ucznia.
12. W czasie przerw nie można korzystać z komputerów.