REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ


1. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone, stałe miejsca pracy.
2. Komputer można włączyć lub wyłączyć jedynie za zgodą nauczyciela.
3. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
4. Uczniowie w pracowni zachowują się spokojnie i ostrożnie, sumiennie wykonują pracę oraz utrzymują stanowisko komputerowe w należytym porządku.
5. Nie wolno rozłączać części składowych zestawu komputerowego.
6. Należy wykonywać ćwiczenia zlecone przez nauczyciela.
7. Nie wolno dotykać ekranu monitora ani też przesuwać sprzętu.
8. Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
9. Bez zgody nauczyciela nie wolno w komputerze instalować żadnego własnego oprogramowania ani kopiować programów znajdujących się w pracowni na własne nośniki.
10. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w plikach systemu operacyjnego.
11. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.

W wypadku świadomego uszkodzenia komputera, kosztami naprawy zostaną obciążeni rodzice ucznia, który zniszczył komputer.