REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ


Założenia ogólne


1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć szkolnego koła sportowego, rozgrywek sportowych i innych zajęć sportowych.
2. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia. Uczniów, personel pedagogiczny oraz zrzeszenia i organizacje pozaszkolne obowiązuje zgodne z niniejszym regulaminem zachowanie się na sali gimnastycznej i w jej pomieszczeniach.
3. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany.
4. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, personel pedagogiczny oraz osoby korzystające z sali.
5. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel, osoba prowadząca zajęcia.

Postanowienia szczegółowe

1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny: obuwie sportowe, spodenki, koszulka.
2. Nauczyciele, sędziowie i personel techniczny zawodów wchodzą na salę w obuwiu gimnastycznym.
3. Należy dbać o to, aby strój gimnastyczny był czysty.
4. Każda klasa czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.
5. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
6. Grupy ćwiczebne mogą przebywać na sali gimnastycznej tylko w obecności nauczyciela.
7. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi.
8. Zrzeszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali gimnastycznej po uprzednim zawarciu umowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej.

Czynności jakich należy dopełnić, by korzystać z sali gimnastycznej


1. Zawiązać stowarzyszenie, klub, zespół, drużynę itp.
2. Wybrać osobę odpowiedzialną za grupę.
3. Zapoznać się z regulaminem sali gimnastycznej.
4. Przestrzegać postanowień regulaminu.
Szatnia


1. Rozbieranie się w sali gimnastycznej jest wzbronione, do tego służą szatnie.
2. Rozbierający się układa swoje ubranie w określonym porządku.
3. Dyżurni odpowiadają za ład w szatni i jej zamknięcie po przebraniu się grupy.

Zachowanie się w sali gimnastycznej i w jej pomieszczeniach


Zabrania się:
1. Wchodzenia na salę w obuwiu niesportowym.
2. Wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami wychowania fizycznego.
3. Brutalnego zachowywania się, krzyków, popychania się.
4. Wspinania się po drabinkach, kopania piłki w sposób niezorganizowany itp.
5. Przesuwania sprzętu po parkiecie - sprzęt należy przenosić.
6. Na sali i w szatniach kategorycznie zabrania się palenia papierosów i spożywania alkoholu.