REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ


1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów oraz pracowników szkoły.
2. Obiady wydawane są dla:
- uczniów wnoszących opłaty indywidualne
- uczniów,których dożywianie dofinansowuje OPS
- dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek
3. Obiady wydawane są w przerwach międzylekcyjnych w godzinach:
10.50 - 11.05 - uczniowie klas I - III
11.50 - 12.05 - uczniowie klas IV - VI
12.40 - 13.00 - uczniowie gimnazjum
4. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie aktualnej listy wpłat na dany miesiąc.
5. Opłaty za obiady pobieramy z góry (wyjatek stanowi opłata za wrzesień i styczeń), termin płatności przypada na pięć ostatnich dni roboczych danego miesiąca. Wpłaty przyjmowane będą w dniach wyznaczonych jako termin wpłaty u intendentki szkoły.
6. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym.
7. Z posiłkow można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos).
8. W przypadku niekorzystania z obiadów z powodu nieobecności dziecka w szkole np. (choroby itp.), rodzic zobowiązany jest powiadomić intendentkę.
9. Odpisy za obiady dokonywane będą, jeżeli zgłoszenie nastąpi w danym dniu do godziny 8.30, w przeciwnym wypadku odpis nastąpi od dnia następnego po dniu zgłoszenia.
10. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie na następny miesiąc.
11. W przypadku planowanej nieobecności w szkole np. wycieczki, dyrektor szkoły zobowiązany jest zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej intendentce.
12. W przypadku nieplanowanej nieobecności w dniu obiadu znacznej grupy uczniow np. z powodu mrozów lub innych nieprzewidzianych sytuacji, dyrektor szkoły zobowiązany jest do godziny 8.20 poinformować intendentkę.
Wówczas przygotowany posiłek proponowany będzie chętnym uczniom na III przerwie obiadowej.
13. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, plecaków przed stołówką.
14. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie.
15. Pieczę nad uczniami w czasie przerw obiadowych:
klas I - III i IV - VI - sprawuje nauczyciel Szkoły Podstawowej.
klas gimnazjalnych - sprawuje nauczyciel Gimnazjum

16. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
17. Na tablicy ogłoszeń przed stołówką wywieszony jest aktualny jadłospis.
18. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.

Powyższy regulamin wchodzi z dniem podpisania.