Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Kałuszynie


Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój.

I. Zadania szczegółowe.

1. Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami, podczas lekcji i po lekcjach.
2. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy.
3. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na boisku szkolnym i placu zabaw.
4. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie.
5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabawy.
6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

II. Założenia organizacyjne.

1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas I-VI, które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
3. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic (opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka.
a) każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy.
b) wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
4. Rodzice odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach powinni zawiadamiać o tym wychowawcę świetlicy.
5. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 7:00 do 15:00.
a) rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.
b) w przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien zawiadomić szkołę na nr tel. (25) 75-76-021.
6. Dziecko przekazywane jest rodzicowi (opiekunowi) osobiście przez nauczyciela wychowawcę.
7. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów).
8. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania.

III. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.
2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
1. Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
2. Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce.
3. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
4. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
5. Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.

IV. Kary i nagrody:

Kary:
1. Upomnienie przez wychowawcę na forum grupy.
2. Uwaga w dzienniczku.
3. Nagana udzielona w obecności klasy.
4. Zakaz uczęszczania do świetlicy.

Nagrody:
1. Wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy.
2. Pochwała w dzienniczku.
3. Pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy.
4. Nagroda rzeczowa i dyplom na zakończenie roku szkolnego.