SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


KAMIL KOŁAK kl. VIb - przewodniczący
KATARZYNA WĄSOWSKA KL. VIA - z-ca przewodniczącego
ADRIANNA RUSZKIEWICZ kl. Vc - sekretarz
KATARZYNA ABRAMOWSKA KL. VA, EWELINA MROCZEK KL. VB - członkowieREGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest konferencja przedstawicieli samorządów klasowych.
3. Władzą wykonawczą samorządu są rady samorządów: klasowego i szkolnego. W skład rady samorządu wchodzi: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, członkowie.
Rada Samorządu Uczniowskiego jest reprezentacją ogółu uczniów szkoły i pośredniczy między uczniami a pozostałymi organami szkoły.
4. Wybory rad samorządów klasowych odbywają się w poszczególnych klasach do 15 IX. Po tym terminie przedstawiciele samorządów klasowych na zebraniu ogólnym członków w wyborach równych, tajnych bezpośrednich wybierają skład Rady SU oraz skład sekcji.
5. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa cały rok szkolny.
6. Zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.
7. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
a) przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej
b) współudział w organizowaniu działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
c) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole
d) dbanie - w całokształcie swojej działalności - o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
8. Uprawnienia Samorządu uczniowskiego obejmują:
a) wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów, udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej
b) korzystanie z apeli, gazetki szkolnej w celu informowania uczniów o swojej działalności
c) wybór nauczyciela pełniącego role opiekuna SU
d) dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU

Samorząd Uczniowski brał udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w naszej gminie.Zorganizował w dn. 16.01.2013r. zabawę karnawałową dla uczniów naszej szkoły.

21 III 2013r. Samorzšd Uczniowski zorganizował obchody Pierwszego Dnia wiosny.

Więcej zdjęć z Pierwszego Dnia Wiosny - tutaj i tutaj.

Sztandar szkoły uczestniczy w ważnych dla szkoły i środowiska lokalnego uroczystościach.
W r. szk. 2011/12 w skład pocztu sztandarowego wchodzili: Martyna Kwiatkowska (VI a), Dominika Raciborska (VI b), Natalia Mroczek (VI c), Patrycja Rudnicka (VI c), Karol Noiszewski (VI b), Marcin Witowski (VI c).

W roku szkolnym 2012/2013 skład pocztu sztandarowego wygląda następująco: Rafał Kalisz kl. VI c, Kamil Kołak kl. VI b, Krzysztof Nowakowski kl. VI a, Maciej Tenderenda kl. VI c, Joanna Witowska kl. VI a, Katarzyna Wąsowska kl. VI a, Paulina Wąsowska kl. VI a, Aleksandra Przybyłko kl. VI c, Paulina Kielak kl. VI c, Karolina Kaczorek kl. VI c.

W I i II semestrze r. szk. 2012/13 sztandar szkoły uczestniczył w:
- rozpoczęciu roku szkolnego (3 IX)
- rocznicy walk pod Kałuszynem (12 IX)


- obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Mińsku Maz. (11 X)
- ślubowaniu kl. I w Kałuszynie (26 X)
- ślubowaniu kl. I w Chrościcach
- rocznicy odzyskania niepodległości (11 XI)

- 150 rocznicy powstania styczniowego (22 I).
- peregrynacji figury M. B. Loretańskiej - 12.02.2013r.

- obchodach Święta Żołnierzy Wyklętych - 1 III 2013r.
- rocznicy katastrofy smoleńskiej - 10 IV 2013r.
- 70. rocznicy zbrodni katyńskiej - 16 IV 2013r.
- 70. rocznicy ocalenia Dzieci Zamojszczyzny w Mrozach - 20 IV 2013r.
- rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja
- 70 rocznicy ocalenia Dzieci Zamojszczyzny w Grabowcu - 23 VI 2013r.
- uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2012/2013.

19 VI 2013r. odbyły się wybory nowego składu pocztu sztandarowego. Spośród uczniów klas V zostali wybrani: Łukasz Zduńczyk kl. Vc, Justyna Gomółka kl. Vc, Natalia Zaliwska kl. Va, Oskar Plewka kl. Vc, Aleksandra Szczerbowska kl. Vb i Natalia Marciniak kl. Vc.