S T A T U T
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Bolesława Prusa
w Kałuszynie

SPIS TREŚCI:
Rozdział I. Nazwa szkoły i inne informacje o szkole
Rozdział II. Cele i zadania szkoły
Rozdział III. Organy szkoły i ich kompetencje
Rozdział IV. Organizacja szkoły
Rozdział V. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Rozdział VI. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
Rozdział VII. Uczniowie i ich rodzice
Rozdział VIII. Kary i nagrody
Rozdział IX. Sztandar, ceremoniał
Rozdział X. Postanowienia końcowe

Statut opracowany został w oparciu o następujące dokumenty zasadnicze:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty
2. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela
5. Konwencja Praw Dziecka - ratyfikowana przez Polskę 30.04.1991r
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
10. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych
 
 

PRZEPISY DEFINIUJĄCE


1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
a. Szkole - należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie,
b. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
c. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
d. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w szkole,
e. Uczniach i Rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,
f. Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole,
g. Organie Prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Kałuszyn,
h. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty z siedzibą w Warszawie,
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania administracyjnego w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora z zakresu obowiązku szkolnego jest Mazowiecki Kurator Oświaty.Do góry

ROZDZIAŁ I
NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 1


1. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie jest placówką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy.
2. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa
3. Siedzibą szkoły jest budynek w Kałuszynie, Ul. Pocztowa 4 05-310 Kałuszyn
4. Szkoła posiada filię - Szkoła Filialna w Chrościcach.
a. dzieci 5 i 6 letnie realizują obowiązek przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym,
b. uczniowie szkoły filialnej uczą się w klasach I - III,
c. uczniowie kontynuują naukę w szkole macierzystej,
d. nauczyciele wchodzą w skład Rady Pedagogicznej szkoły macierzystej,
e. dokumentacja dotycząca działalności placówki znajduje się w szkole macierzystej.
5. W skład obwodu szkoły włączone są miejscowości: Kałuszyn, Abramy, Kazimierzów, Olszewice, Patok, Ryczołek, Szymony, Wity, Chrościce, Kluki, Szembory, Wólka Kałuska, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, Zimnowoda, Wąsy, Falbogi, Mroczki, Milew, Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Leonów..
6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kałuszyn.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

Do góry
 


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 2


1. Podstawowym celem szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju społecznego, moralnego, fizycznego i intelektualnego oraz przygotowaniu do kontynuacji nauki w gimnazjum.
2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania określonego odrębnymi przepisami.
3. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne.
4. Szkoła prowadzi działalność wychowawczą w oparciu o szkolny program wychowawczy oraz szkolny program profilaktyki.

§ 3

1. W zakresie nauczania zapewnia uczniom:
a. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania  i czytania  ze zrozumieniem;
b. zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w gimnazjum;
c. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
d. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
e. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
f. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych);
g. traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
 2. W zakresie kształcenia umiejętności szkoła stwarza uczniom warunki do zdobywania następujących umiejętności:
 a. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki i przyjmowania za nią odpowiedzialności;
b. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym;
c. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania decyzji;
d. rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
e. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych ąródeł;
f. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
g. rozwijania osobistych zainteresowań;
h. przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
3. W pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, szkoła zmierza do tego, aby uczniowie:
a. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
b. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
c. mieli świadomość życiowej użyteczności treści poznawanych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych ;
d. godzili umiejętnie dążenie do osiągnięcia dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;
e. dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia postawionych sobie celów życiowych;
f. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczność lokalnej i w państwie;
g. przyjmowali dziedzictwo kulturowe i kształtowali postawy patriotyczne;
h. potrafili dokonywać wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
i. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
4. W zakresie działalności opiekuńczej szkoła gwarantuje:
a. sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości,
b. bezpieczeństwo i opiekę nad uczniami przebywającymi na jej terenie podczas realizowania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
c. prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych, wyłącznie pod nadzorem upoważnionej osoby,
d. zorganizowanie pozalekcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej (świetlica szkolna) dla uczniów przebywających w szkole poza zajęciami lekcyjnymi,
e. sprawowanie opieki przedlekarskiej i profilaktyki zdrowotnej
f. ochronę przed agresją, przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznych,
g. pomoc psychologiczną i pedagogiczną we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym:
- rozpoznaje przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych ucznia,
- prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz dostosowuje programy nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i możliwości edukacyjnych ucznia,
- prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
- wspiera uczniów z wybitnymi zdolnościami.

§ 4


1. Uczniowie niepełnosprawni i objęci nauczaniem indywidualnym mają prawo korzystać ze wszystkich form działalności szkoły.
2. Opieka przedlekarska i profilaktyka zdrowotna prowadzone są na terenie szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

Do góry
 

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 5

1. Organami szkoły są:
a. Dyrektor Szkoły,
b. Rada Pedagogiczna,
c. Rada Rodziców,
d. Samorząd Uczniowski.
2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i statutem szkoły.
3. Obowiązki i kompetencje Dyrektora określają odrębne przepisy.

§ 6


1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy szkoły. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły do kompetencji Dyrektora należy:
a. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
b. przedstawianie Radzie Pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego oraz sprawowanie nadzoru na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej,
c. realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym i ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz realizującymi "Plan rozwoju zawodowego";
d. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami; e. dopuszczanie do użytku szkolnych programów nauczania na wniosek nauczycieli,
f. ustalenie szkolnego planu nauczania dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego;
g. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów;
h. występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia o innej szkoły;
i. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego;
j. organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka;
k. kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;
l. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym;
m. rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami szkoły;
n.  powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkoły oraz Rady Pedagogicznej;
o. przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom szkoły;
p. realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela.
3. w zakresie spraw organizacyjnych:
a. przygotowywanie projektu planu pracy szkoły;
b. opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania;
c. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;
d. podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
4. w zakresie spraw finansowych:
 a. opracowywanie planu finansowego placówki  i przedstawianie  go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu szkołę;
b. realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej.
 5. w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:
a. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły;
 b. organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 c. organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,;
d. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;
 e. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac  konserwacyjno - remontowych;
f. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.
 6. w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
a. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
b. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o jej czystość i estetykę;
c. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole  nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.  W zakresie tym dyrektor w szczególności:
a. decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
b decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
c. decyduje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;
d. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
e. współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;
 f. zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,
g. ustala w porozumieniu ze związkami zawodowymi: zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia wysokości dodatku motywacyjnego, regulaminy: pracy, premiowania, nagradzania pracowników szkoły, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
h. ustala plan urlopów pracowników szkoły nie będących nauczycielami;
i. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa
8. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. W wykonywaniu  swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, w szczególności:
a. przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
b. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planu pracy szkoły;
c. udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły;
d. składa organowi prowadzącemu okresowe sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.
9. Dyrektor wykonuje też inne zadania określone przepisami prawa.

§ 7


1. W szkole funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, której członkami są wszyscy nauczyciele.
2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą:
 a. zatwierdzenie planu pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
 b. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
c. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole  po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
d. ustalenie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
e.  przyjęcie wewnątrzszkolnego systemu oceniania - po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, ostatecznego przyjęcia WSO dokonuje Rada Pedagogiczna;
f. zatwierdzenie programu wychowawczego szkoły opracowanego przy współudziale Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
g.  przyjmowanie sprawozdania dyrektora z nadzoru pedagogicznego;
h. opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
i. opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
j. opiniowanie propozycji dyrektora dotyczących kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.
3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmiany i przedstawia go do uchwalenia.
5. Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 8


1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców lub opiekunów prawnych uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców z każdego oddziału, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, z zachowaniem zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego statutu i winien zawierać w szczególności:
a. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
b. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców szkoły.
4. Kompetencje Rady Rodziców określają odrębne przepisy. Rada Rodziców w szczególności:
a. może występować do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
b. inicjuje i organizuje formy bezpośredniej pomocy rodziców lub opiekunów w bieżącej działalności szkoły i poprawieniu warunków jej funkcjonowania,
c. organizuje działalność mającą na celu pomoc Samorządowi Uczniowskiemu,
d. współdecyduje o organizacji zajęć pozalekcyjnych,
e. współuczestniczy w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
f. deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły,
g. opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację,
5. Rada Rodziców może gromadzić fundusze na wspieranie statutowych zadań szkoły z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania środków określa regulamin.
6. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z nią osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
7. Dyrektor Szkoły ma prawo do:
a. uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Rodziców,
b. występowania z inicjatywą uchwał Rady Rodziców.
8. Dyrektor szkoły ma obowiązek:
a. uczestniczenia w określonym posiedzeniu Rady Rodziców na jej wniosek,
b. udzielania wyczerpujących odpowiedzi ustnych lub pisemnych na wszelkie pytania Rady Rodziców.

§ 9


1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin Samorządu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.
4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d. prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, prowadzenia tablicy ogłoszeń,
e. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, proekologicznej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
f. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Samorząd może wydawać opinie o ocenianym nauczycielu.
6. Samorząd może posiadać własne fundusze, których dysponentami są: rada samorządu i rady klasowe w porozumieniu z opiekunem samorządu.
7. Główne zadania Samorządu:
a. współudział uczniów w organizacji akademii, apeli i uroczystości szkolnych,
b. współudział uczniów w organizowaniu uroczystości lokalnych oraz środowiskowych,
c. współudział w organizacji Dnia Patrona ,
d. propagowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych,
e. rozwijanie zainteresowań, w tym zainteresowań sportem i turystyką,
f. udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

§ 101. W ramach swoich kompetencji, w zgodzie z postanowieniami statutu szkoły oraz własnym regulaminem, organa szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji.
2. Organa szkoły są zobowiązane ściśle współpracować ze sobą we wszystkich kluczowych sprawach dotyczących szkoły i dla jej dobra.
3. Dyrektor szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów szkoły, którzy reprezentują je i działają w ich imieniu.
4. Zasady rozstrzygania sporów między organami szkoły:
a. umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły poprzez powołanie komisji obejmującej po dwóch przedstawicieli zainteresowanych organów oraz dyrektora szkoły,
b. powołana komisja podejmuje decyzje drogą kompromisu lub konsensusu,
c. jeżeli członkowie komisji nie dochodzą do porozumienia, dyrektor szkoły zarządza głosowanie, wtedy decyzje zapadają zwykłą większością głosów,
d. od decyzji komisji przysługuje stronom prawo odwołania w ciągu siedmiu dni, odwołanie składa się do Dyrektora,
e. sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.Do góry


ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 11


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku.
2. Arkusz organizacji zatwierdza Organ Prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
a. liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
b. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.


§ 12

1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć umożliwiający realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
2. Tygodniowy rozkład zajęć opracowuje dyrektor szkoły lub nauczyciel, bądź zespół nauczycieli powołanych przez dyrektora w tym celu.
3. Przyjmuje się jako zasadę:
a. Klasy I - III mają nie mniej niż 3, nie więcej niż 5 godzin zajęć edukacyjnych dziennie ( jako całe oddziały),
b. Klasy IV - VI mają nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 godzin zajęć edukacyjnych dziennie ( jako całe oddziały).
4. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel i prowadzony jest w ramach zajęć zintegrowanych.

§ 13

1. Praca szkoły przebiega zgodnie z rozporządzeniami MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, które określają terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
a. I semestr - trwa od 01 września do końca tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie ferii zimowych,
b. II semestr - trwa od pierwszego tygodnia zajęć po feriach zimowych do końca zajęć szkolnych w danym roku szkolnym.


§ 14

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonym planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i przyjętym zestawem programów nauczania w danej klasie.
2. Liczebność oddziałów i zasadność podziału na grupy podczas niektórych zajęć edukacyjnych kształtuje się odpowiednio do zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznych szkół oraz ustaleń Organu Prowadzącego zawartych w arkuszu organizacji pracy szkoły.
3. Dyrektor szkoły może corocznie dokonać podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki lub ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
4. Podział na grupy dotyczy przedmiotów: wychowanie fizyczne, informatyka i język obcy.
5. Cykl kształcenia w szkole dzieli się na dwa etapy:
a. I etap edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna kl. I - III
b. II etap edukacyjny: kl. IV - VI
6. Nauka w szkole trwa 6 lat.


§ 15


1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym, zwane lekcją.
2. Godzina lekcyjna w klasach IV - VI trwa 45 minut.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
4. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut.
5. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.
4. Przerwy lekcyjne dostosowane są do potrzeb uczniów i trwają: - przerwy międzylekcyjne 10 minut - przerwy obiadowe 15 minut
5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
6. Zajęcia edukacyjne obowiązkowe trwają w godz. 8:15 - 14:40.
7. Zajęcia pozalekcyjne, nadobowiązkowe nie mogą trwać dłużej niż do godz. 18:30.
8. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich klasach odbywają się przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
9. Dopuszcza się odbywanie w/w zajęć w soboty, w przypadku odpracowywania zajęć z innego dnia tygodnia.
10. Zajęcia obowiązkowe i zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w formie wyjść edukacyjnych, wycieczek i wyjazdów na tzw. "zielone szkoły".
 

§ 16


1. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania i zdolności w ramach istniejących w szkole organizacji i kół zainteresowań.
2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia fakultatywnie (na życzenie rodziców) nauki języków obcych.
3. Możliwe jest zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na życzenie rodziców i opłacanych przez nich.
4. Szkoła może tworzyć klasy profilowane według odrębnych przepisów.
5. Dyrektor szkoły za zgodą władz oświatowych i organu prowadzącego może zorganizować prowadzenie klas integracyjnych, prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej na warunkach określonych przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 § 17

1. Dopuszcza się dzierżawienie (wynajmowanie)w szkole lub na terenie szkoły miejsca pod działalność gospodarczą, po konsultacjach z władzami samorządowymi i Radą Rodziców.
2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.§ 181. Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczącą w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i dalszej edukacji, w tym do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji.
2. Czas pracy biblioteki i czytelni jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwiał dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
3. Biblioteka szkolna pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców i jest szkolnym centrum edukacji czytelniczej i medialnej wyposażonej w:
a. podręczny księgozbiór,
b. zbiór nagrań muzycznych na płytach CD i kasetach magnetofonowych,
c. wideotekę,
d. komputer z dostępem do Internetu,
e. zbiór prenumerowanych czasopism.
4. Uczniowie mogą korzystać z czytelni codziennie w godzinach pracy biblioteki.
5. Dopuszcza się organizację obowiązkowych lekcji bibliotecznych w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli lub w innym czasie dogodnym dla uczniów i nauczyciela - bibliotekarza.
6. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności nauczycieli - bibliotekarzy określają odrębne przepisy.


§ 191. W szkole istnieje świetlica szkolna. Jej działalność w danym roku szkolnym opiera się na planie pracy świetlicy szkolnej.
2. W pracy z dziećmi nauczyciele realizują również program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.
3. Szkoła organizuje opiekę świetlicową dla uczniów, którzy przebywają w szkole przed zajęciami lub po ich zakończeniu.
4. Świetlica jest czynna w godzinach 7:00 - 15:00.
5. Celem funkcjonowania świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, pomocy w nauce, warunków do nauki własnej, wypoczynku i rekreacji.
6. Formy pracy świetlicy:
a. zabawy i gry świetlicowe,
b. czytelnictwo,
c. małe formy teatralne,
d. zajęcia plastyczne i techniczne,
e. ćwiczenia ruchowe,
f. pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych,
g. zajęcia prowadzące do upowszechniania zasad higieny osobistej i zdrowotnej oraz nawyków kultury życia codziennego,
h. opieka nad uczniami klas I - VI, którzy nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne z religii organizowane w szkole, umieszczone w "środku" rozkładu zajęć,
i. opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa.
7. Dopuszcza się prowadzenie zajęć opieki świetlicowej przez nauczycieli w ramach realizacji zadań określonych w art. 42 ust. Karta Nauczyciela.


§ 201. W celu wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła zapewnia możliwość spożywania obiadów.
2. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców.
3. Zasady odpłatności za posiłki regulują odrębne przepisy oraz ustalenia Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców.
4. Uczniowie klas I-III spożywają posiłki w czasie przerwy obiadowej 10.50 - 11.05, zaś uczniowie klas IV - VI w czasie przerwy 11.50 - 12.05.
 Do góry


ROZDZIAŁ V
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA


§ 211. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.


§ 221. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


§ 231. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
a. rodzicami uczniów,
b. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
c. placówkami doskonalenia nauczycieli,
d. innymi szkołami i placówkami,
e. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.


§ 241. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
a. ucznia,
b. rodziców ucznia,
c. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,
d. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,
e. pomocy nauczyciela.


§ 251. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
a. klas terapeutycznych,
b. zajęć rozwijających uzdolnienia,
c. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
d. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
e. porad i konsultacji,
f. zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
g. działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.


§ 261. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
2. Nauczanie w klasach, o których mowa w ust. 1, jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
3. Klasy, o których mowa w ust. 1, organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby.
4. Liczba uczniów w klasie, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15 osób.
5. Objęcie ucznia nauką w klasie, o której mowa w ust. 1, wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w klasie tego typu.


§ 271. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
2. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 8 osób.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.


§ 281. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej.
2. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 8 osób.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.


§ 291. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.
2. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.
3. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.
4. Zajęcia, o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.


§ 30Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.


§ 311. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
a. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,
b. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia,
c. przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia,
d. umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych,
e. różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.


§ 321. Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują obserwację i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
3. Działania, o których mowa w ust. 1, mają także na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
4. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, nauczyciel wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.


§ 331. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, nauczycieli wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, zwanego Zespołem ds. Pomocy Psychologiczno - pedagogicznej.
2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, powołuje dyrektor.
3. Zespół tworzony jest dla:
a. ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,
b. ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną - niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.
4. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
5. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.


§ 341. Szkoła zatrudnia nauczycieli specjalistów: pedagoga, logopedę, specjalistę terapii pedagogicznej.
2. W miarę potrzeb zatrudnia się innych specjalistów, posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.


§ 351. Zadaniem pedagoga w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
a. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
b. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
c. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
d. wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,
e. rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
f. określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy,
g. organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
h. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


§ 361. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
a. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
b. diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym uczniem,
c. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
d. podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
e. współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.


§ 371. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
a. wypłacenie uczniowi z budżetu Rady Rodziców jednorazowej zapomogi losowej, jeżeli rodzice (prawni opiekunowie), wychowawca klasy wystąpią o to z wnioskiem,
b. pomoc i wsparcie wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły oraz organizacji społecznych działających na terenie szkoły,
c. w sytuacjach wykraczających poza kompetencje szkoły, organizuje ona uczniowi pomoc instytucji pozaszkolnych (Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Policji, Sądu Rodzinnego i Nieletnich, Ośrodka Pomocy Społecznej),
2. Szkoła w swojej działalności współdziała z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem - Wydział Rodzinny i Nieletnich, Centrum Pomocy Rodzinie, Pełnomocnikiem burmistrza d/ s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z odrębnymi przepisami i dwustronnymi ustaleniami.
3. W celu realizacji zadań profilaktycznych organizowane są na terenie szkoły dla uczniów i ich rodziców spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Sądu oraz funkcjonariuszami Policji itp.
 Do góry


ROZDZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY


§ 381. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają prawo do:
a. poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz własności osobistej,
b. rzetelnej i sprawiedliwej oceny pracy przez przełożonych.
4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek:
a. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności osobistej pozostałych pracowników szkoły,
b. przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi.


§ 391. Nauczyciele realizują zadania wynikające z planu pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły, dbając o wszechstronny rozwój uczniów, właściwą realizację zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów.
2. Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy realizacja podstawowych funkcji szkoły w zakresie: dydaktyki, wychowania i opieki; w szczególności:
a. dążenie do pełnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości,
b. poszanowanie godności osobistej ucznia i respektowanie jego praw,
c. systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
d. odpowiedzialność za jakość procesu dydaktyczno - wychowawczego,
e. odpowiedzialność w każdym aspekcie za zdrowie, życie i bezpieczeństwo ucznia,
f. reagowanie na każdy przejaw agresji i zachowań patologicznych uczniów,
g. informowanie kierownictwa szkoły, policji i innych służb o wszelkich przejawach niepożądanych zachowań uczniów szkoły na terenie placówki oraz poza nią ,
h. stosowanie różnorodnych, nowatorskich form i metod pracy,
i. dostosowanie treści edukacyjnych do możliwości indywidualnych każdego ucznia,
j. systematyczna, obiektywna, jawna i sprawiedliwa ocena osiągnięć uczniów,
k. tworzenie warunków do likwidowania i przezwyciężania niepowodzeń szkolnych,
l. systematyczna współpraca z rodzicami lub opiekunami,
ł. współpraca ze specjalistami świadczącymi profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu trudności, także zdrowotnych oraz rozwijaniu zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
m. prowadzenie dokumentacji swojej pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
n. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej i zespołów nauczycielskich,
o. realizowanie postanowień podjętych przez organa szkoły w ramach ich kompetencji,
p. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,
q. dbałość o pomoce naukowe, sprzęt szkolny i powierzoną pracownię.


§ 401. Nauczyciel ma prawo do:
a. korzystania w swej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony właściwych instytucji oświatowych i naukowych,
b. wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,
c. właściwego wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiającego mu realizację programu nauczania i wychowania,
d. wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z poziomem wykształcenia i stażu pracy oraz osiąganych wyników pracy,
e. awansowania do wyższego szczebla wynagrodzenia według odrębnych przepisów,
f. uzyskiwania stopni awansu zawodowego,
g. nagród jubileuszowych, nagród i odznaczeń za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
h. urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.§ 411. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Szkoły.


§ 421. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, którego zakres obowiązków ustala dyrektor szkoły.
2. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań Dyrektora, a w szczególności:
a. Wypełnia czynności kierownicze w imieniu Dyrektora, działa w ramach udzielonych uprawnień,
b. Pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w przypadku jego nieobecności,
c. Organizuje i nadzoruje pracę dydaktyczno - wychowawczą,
d. Wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 431. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.
2. Zadaniem zespołu jest w szczególności opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem go do użytku w szkole.
3. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy. W zależności od potrzeb przewodniczący organizuje zebrania zespołu.


§ 441. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów mogą tworzyć zespół przedmiotowy.
a. zespół wychowawczy koordynujący pracę wychowawczą i opiekuńczą - cała Rada Pedagogiczna,
b. zespół edukacji wczesnoszkolnej,
c. zespół humanistyczny,
d. zespół matematyczno-przyrodniczy.
2. Mogą być powołane inne zespoły problemowo - zadaniowe, zgodnie z potrzebą szkoły.
3. Pracą zespołów, o których mowa w pkt.1. kieruje przewodniczący (lider) wybierany przez członków zespołu.
4. Przewodniczący zespołów zapoznają członków Rady Pedagogicznej z problemami poruszanymi na posiedzeniach oraz proponowanymi ustaleniami i rozwiązaniami.
5. Plan pracy zespołu opracowany jest na dany rok szkolny, na podstawie programu nauczania i programu pracy wychowawczej szkoły.

§ 451. Codzienną pracą oddziału szkolnego kieruje nauczyciel, któremu powierzono obowiązki wychowawcy klasy.
2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły oraz celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres obejmujący odpowiednio:
a. klasy I - III,
b. klasy IV - VI.
3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły.
4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
a. z urzędu,
b. na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
c. na wniosek rodziców lub opiekunów oraz uczniów danej klasy, który to wniosek opiniuje Rada Pedagogiczna.
5. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
a. otoczenie opieką indywidualną wychowanka,
b. organizowanie różnorodnych form życia zespołowego wpływających na rozwój jednostki i integrujących cały zespół,
c. tworzenie optymalnych warunków wspomagających proces uczenia się,
d. współpraca z pedagogiem szkolnym i nauczycielami uczącymi w jego oddziale, w celu ustalenia sposobów wspomagających eliminowanie i zapobieganie trudnościom wychowawczym i dydaktycznym,
e. utrzymanie systematycznego kontaktu z rodzicami lub opiekunami, udzielanie im informacji, porad, wsparcia oraz wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów ich dzieci,
f. włączanie i angażowanie rodziców lub opiekunów w sprawy życia klasy i szkoły,
g. rozpoznanie warunków życia i nauki swoich wychowanków, sposobu spędzania czasu wolnego, wskazanie uczniów wymagających szczególnej opieki oraz podjęcie działań profilaktycznych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu,
h. kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego wychowanków,
i. dokonywanie systematycznej oceny sytuacji wychowawczej w klasie oraz przedkładanie sprawozdań z postępów edukacyjnych klasy na zebraniach Rady Pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym,
j. systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji klasy,
k. dbałość o wyposażenie i estetykę powierzonej mu sali.
6. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.
 Do góry

ROZDZIAŁ VII
UCZNIOWIE I ICH RODZICE

§ 46

 1. W szkole spełniają obowiązek szkolny dzieci mieszkając w obwodzie szkoły.
2. Dopuszcza się możliwość spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające poza obwodem szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor.
3. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
4. Do klasy pierwszej może być przyjęte dziecko 6-letnie, jeżeli było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym dany rok szkolny. Jeżeli dziecko nie było objęte żadną formą wychowania przedszkolnego, warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest pozytywna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia przez dziecko spełniania obowiązku szkolnego.
5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, w stosunku do dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły, podejmuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.
7. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.
8. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9. Liczbę miejsc w oddziałach ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
10. Ostateczną decyzję w sprawie przydziału uczniów do klasy pierwszej podejmuje dyrektor Szkoły.
11. Uczniowie wracający z pobytu za granicą przyjmowani są według odrębnych przepisów.
12. Uchodźcy (obcokrajowcy), którzy otrzymali prawo stałego pobytu w Polsce, przyjmowani są według odrębnych przepisów.
 


§ 471. Uczeń ma prawo do:
a. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
b. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
c. jasno określonego wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
d. sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji dotyczących ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
e. powtórzenia i ugruntowania wiedzy,
f. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
g. opieki wychowawczej,
h. bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
i. ochrony i poszanowania jego godności,
j. życzliwości i podmiotowego traktowania,
k. przedstawiania problemów, uzyskiwania wyjaśnień, odpowiedzi, pomocy,
l. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób,
m. fakultatywnego nauczania religii (etyki),
n. wykorzystania przerw między zajęciami na wypoczynek,
o. pomocy w przypadku trudności w nauce,
p. korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej w uzasadnionych przypadkach,
q. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,
r. korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć edukacyjnych,
s. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz działalność w organizacjach szkolnych,
t. wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
u. redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
y. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi regulaminami,
z. ochrony prywatności i tajemnicy życia rodzinnego przed środowiskiem rówieśniczym i osobami nie związanymi z opieką i wychowaniem dziecka.


§ 481. Uczeń ma obowiązek:
a. przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminach wewnątrzszkolnych,
b. przestrzegania wszelkich zarządzeń dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,
c. przestrzegania postanowień samorządu szkolnego.


§ 49Uczestnictwo w zajęciach szkolnych
1. Na zajęcia lekcyjne uczeń przychodzi punktualnie, tj. najpóźniej równo z dzwonkiem oznajmującym początek zajęć. Uczniowie czekają na zajęcia przed salą lekcyjną lub w miejscu do tego wyznaczonym. W oczekiwaniu na nauczyciela zachowują się w sposób spokojny i zdyscyplinowany.
2. Uczeń przychodzi na lekcje przygotowany, tj.:
a. posiada niezbędne, określone przez nauczyciela podręczniki, zeszyty oraz pomoce dydaktyczne,
b. powtórzył materiał poprzednich zajęć z danego przedmiotu, opanował omawiany materiał, wykonał pracę domową zadaną przez nauczyciela.
3. W razie niedopełnienia obowiązków określonych w pkt. 2 uczeń zgłasza nieprzygotowanie nauczycielowi bezpośrednio przed lekcją, podaje również przyczynę nieprzygotowania.
4. Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, wykonywać polecenia nauczycieli, zgodnie współpracować w ich realizacji z innymi uczniami.
5. Zachowanie ucznia podczas zajęć szkolnych powinno cechować się dbałością o kulturę języka. Wypowiadanie własnych poglądów i słuchanie wypowiedzi innych odbywać się winno z należytą kulturą i szacunkiem. Niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów, okazywanie braku szacunku w stosunku do dorosłych i innych uczniów oraz zakłócanie przebiegu zajęć poprzez niewłaściwe zachowanie.
6. Uczeń ma obowiązek nosić systematycznie dzienniczek ucznia oraz rzetelnie i terminowo przekazywać wszelkie informacje kierowane przez szkołę do rodziców; systematycznie informować rodziców (opiekunów) o wystawionej ocenie i uwagach wpisanych do dzienniczka ucznia
7. Uczeń ma obowiązek terminowego dostarczania wychowawcy pisemnych usprawiedliwień nieobecności w szkole.
8. Wszelkie istotne informacje przekazywane przez rodzica, dotyczące funkcjonowania ucznia w szkole powinny mieć formę pisemną w dzienniczku ucznia.


§ 50Zasady zachowania:
1. Uczeń ma obowiązek postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, tj.
a. przestrzegać wszelkich ustaleń dotyczących zasad współżycia w zespole,
b. rzetelne wypełniać zadania powierzone przez nauczycieli,
c. realizować podjęte dobrowolnie zobowiązania,
d. wykazywać aktywność w życiu szkoły i środowiska,
e. wykazywać troskę o estetykę pomieszczeń, poszanowanie własności prywatnej i publicznej, w tym szczególnie szanowanie mienia szkolnego,
2. Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycje szkoły, w tym:
a. uczestniczyć i godnie zachowywać się podczas uroczystości szkolnych,
b. szanować tradycje szkolne,
c. godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.
3. Uczeń powinien wykazywać dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób poprzez:
a. niestwarzanie swoim zachowaniem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,
b. reagowanie na krzywdę innych i wszelkie przejawy zła,
c. nieuleganie nałogom,
d. dbałość o higienę osobistą,
e. zmienianie obuwia,
f. noszenie właściwego stroju szkolnego: codziennego, galowego, gimnastycznego,
g. odpowiednie zachowanie na przerwach (unikanie hałaśliwych i niebezpiecznych zabaw).
4. Ucznia powinno cechować godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, w tym:
a. grzeczność i takt w kontaktach z kolegami, nauczycielami i pracownikami szkoły,
b. prawdomówność,
c. okazywanie pomocy kolegom zarówno w nauce jak i w innych sprawach życiowych,
d. tolerancja wobec osób niepełnosprawnych, wywodzących się z innej kultury i rasy, wyznających inną religię, poglądy, okazywanie im akceptacji, nieodrzucanie,
e. niestosowanie przemocy,
f. szacunek dla siebie i innych, własnej i cudzej pracy i jej wytworów.
5. W szkole obowiązuje zakaz posiadania i spożywania alkoholu, narkotyków i innych używek oraz palenia papierosów.
6. W szkole nie wolno mieć broni oraz narzędzi i substancji zagrażających zdrowiu i życiu innych.
7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i skutki wynikłe z nieprzestrzegania zakazów określonych w pkt. 5 i 6.


§ 51Warunki korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
1. Telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne i inne wartościowe przedmioty uczeń może przynosić do szkoły wyłącznie na własną odpowiedzialność. Szkoła nie będzie ponosić odpowiedzialności w razie ich zagubienia, zniszczenia ani kradzieży.
2. Podczas zajęć lekcyjnych i innych oraz uroczystości szkolnych korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych jest zabronione. Powinny być one w tym czasie wyłączone.
3. W razie zauważenia przez prowadzącego zajęcia złamania zasady, o której mowa w pkt.2., ma on obowiązek odebrania uczniowi telefonu lub innego urządzenia elektronicznego i przekazania go do depozytu do dyrektora szkoły. Urządzenia te zostaną zwrócone wyłącznie rodzicom ucznia.


§ 521. Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii.
2. Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Za bezpieczeństwo i właściwą opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli tej placówki oraz w czasie przerw pomiędzy zajęciami odpowiedzialność ponoszą nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lub harmonogramem zastępstw i dyżurów
4. Za bezpieczeństwo uczniów, niezależnie od rodzaju zajęć prowadzonych poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek odpowiedzialny jest wyłącznie nauczyciel szkoły.
5. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie trwania przerw pomiędzy zajęciami edukacyjnymi według harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny, zgodnie z odrębnym regulaminem dyżurów.
6. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszystkie przejawy zachowania uczniów mogące stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować o tym Dyrekcję, wychowawców i nauczycieli.
7. Wychowawcy są zobowiązani do zapoznania uczniów na początku każdego roku szkolnego z zasadami bezpieczeństwa na terenie budynku szkolnego i poza szkołą. Fakt ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym.
8. Nauczyciel w przypadku stwierdzenia zagrożenia postępuje zgodnie z właściwą procedurą.
9. Opiekun pracowni na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z regulaminem korzystania z pracowni; kontroluje przestrzeganie zasad regulaminu.
10. Zasady bezpiecznego zachowania na salach gimnastycznych i boiskach szkolnych określają odrębne regulaminy.
11. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznać się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.
12. Zakres odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów:
a. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia nieobecności ucznia w dzienniku lekcyjnym. W razie stwierdzenia wyjścia ucznia ze szkoły bez uzgodnienia z wychowawcą, nauczyciel prowadzący zajęcia jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę klasy, który podejmuje stosowne działania.
b. Opiekę nad uczniami podczas wyjść poza teren szkoły (w tym również zajęcia na basenie) oraz w trakcie wycieczek jedno - lub kilkudniowych, wyjazdowych organizowanych przez szkołę pełnią: kierownicy wycieczek, nauczyciele - wychowawcy oraz inni nauczyciele. Zgodę na organizowanie wycieczki wyraża Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi regulaminami .
c. W czasie specjalistycznych zajęć nadobowiązkowych, imprez sportowych oprócz nauczycieli szkoły opiekę nad dziećmi mogą sprawować instruktorzy, z którymi została zawarta umowa na prowadzenie tych zajęć.
d. W przypadku dodatkowych zajęć, których nie organizuje szkoła, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka całkowicie przejmuje osoba lub firma prowadząca zajęcia.
e. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne przepisy.
f. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli przez cały czas pobytu na terenie szkoły, z wyjątkiem:
1. - uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych, opłacanych przez rodziców organizowanych przez inne podmioty
2. - uczniów, którzy znaleźli się na terenie szkoły z przyczyn nie mających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w szkole w danym dniu.
g. Z ważnych, uzasadnionych przyczyn wychowawca lub nauczyciel może zwolnić ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu. Zasady określa odrębna procedura.
13. Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili opuszczenia przez nich terenu szkoły i wyjścia do domu.
14. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy.
15. W szkole prowadzi się zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie w sytuacjach przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej.
16. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren placówki


§ 531. Rodzice uczniów mają prawo do:
a. występowania do organów szkoły, zgodnie z kompetencjami tych organów w każdej sprawie dotyczącej dziecka,
b. zapoznania się ze statutem szkoły, programem wychowawczym szkoły oraz kryteriami ocen z każdego przedmiotu,
c. uzyskiwania bieżącej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka oraz jego ocenach,
d. uzyskiwania informacji o prawach dziecka i własnych w danej sytuacji szkolnej,
e. uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka,
f. uzyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Rodzice biorą udział w procesie wychowawczym szkoły w szczególności poprzez:
a. udział w zebraniach rodziców i spotkaniach indywidualnych,
b. współdziałanie z wychowawcą i innymi nauczycielami w celu wspierania szkolnego procesu dydaktycznego i wychowawczego,
c. wyrażanie opinii o pracy szkoły oraz czynny wpływ na jej funkcjonowanie, w szczególności przez uczestnictwo w pracach Rady Rodziców.
3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój swojego dziecka, realizowany zgodnie z własnymi przekonaniami.
4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
a. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
b. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
c. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
5. Rodzice dziecka ponoszą współodpowiedzialność za postępy dziecka w nauce i są zobowiązani do współpracy ze szkołą i realizowania zaleceń nauczycieli.
6. Rodzice są zobowiązani do przekazania nauczycielom rzetelnej informacji o istotnych faktach mogących mieć wpływ na proces dydaktyczno - wychowawczy oraz o aktualnym stanie zdrowia dziecka.
7. W przypadku zaniedbania wykonywania obowiązków rodzicielskich, stosowania przemocy wobec dzieci, demoralizacji, wykorzystywania seksualnego i innych ujawnionych naruszeń praw dziecka, szkoła musi zwrócić się do organów władzy publicznej (również sądu) o ochronę dziecka.
8. Organy szkoły podejmują działania w celu aktywnego włączania rodziców w działalność na rzecz i dla dobra szkoły.


§ 541. Nauczyciele wspomagają rodziców i współdziałają ze sobą i z Nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron.
3. Współdziałanie zapewnia rodzicom (prawnym opiekunom):
a. znajomość celów i zadań szkoły oraz zamierzeń klasy,
b. znajomość przepisów prawa szkolnego,
c. uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka,
d. możliwość korzystania z porad i konsultacji w sprawach dotyczących dziecka.
4. Formami współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) są:
a. zebrania rodziców danej klasy z wychowawcą,
b. spotkania Rady Rodziców z Dyrekcją,
c. spotkania rodziców z zespołem nauczycieli danej klasy,
d. indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami,
e. kontakty rodziców z pedagogiem szkolnym,
f. przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły w czasie godzin urzędowania szkoły (poza stałymi zajęciami dydaktycznymi) oraz w terminach spotkań z rodzicami,
g. kontakty telefoniczne nauczyciel - rodzic, dyrektor - rodzic,
h. zapraszanie rodziców do organizowania imprez, uroczystości, wycieczek,
i. zapraszanie rodziców przez wychowawców, pedagoga, dyrekcję w przypadkach drastycznych, kiedy ma miejsce przekraczanie norm zachowania przez ich dzieci,
j. w przypadku poważnych zagrożeń dotyczących losów ucznia przyjmuje się zasadę natychmiastowego kontaktu wychowawcy i pedagoga szkolnego z rodzicami (prawnymi opiekunami),
k. wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, notatki służbowe).
5. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.
6. Rodzice, poprzez Radę Rodziców mogą przedstawiać opinię na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników:
a. dyrektorowi szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia,
b. organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji niemożności poprawy stanu rzeczy poprzez interwencję wewnątrz szkoły.
 Do góry

ROZDZIAŁ VIII

Kary i nagrody

§ 55


1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
a. rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
b. pracę na rzecz szkoły,
c. wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, sztuce.
2. Ustala się następujące formy nagród:
a. pochwała ustna nauczyciela w klasie w obecności uczniów,
b. pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców,
c. pochwała ustna dyrektora w obecności uczniów,
d. pochwała pisemna dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców,
e. dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa,
f. list pochwalny,
g. stypendium za wyniki w nauce zgodnie z obowiązującym regulaminem,
h. nagrody specjalne fundowane przez radę rodziców,
i. w klasach IV-VI świadectwo z wyróżnieniem jeśli średnia ocen promujących do klasy programowo wyższej - począwszy od czwartej - lub zapewniających ukończenie szkoły wynosi co najmniej 4,75 oraz jeśli ma co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.


§ 561. Ustala się następujące formy karania uczniów:
a. upomnienie nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy,
b. rozmowa ostrzegawcza wychowawcy klasy z uczniem,
c. upomnienie lub nagana ustna dyrektora w obecności wychowawcy,
d. upomnienie lub nagana dyrektora na apelu wobec całej szkoły z przekazaniem pisemnej informacji do rodziców, za którą odpowiedzialny jest wychowawca,
e. rozmowa ostrzegawcza dyrekcji szkoły w obecności rodziców i pedagoga,
f. zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły, do udziału w imprezach klasowych lub szkolnych na określony czas,
g. przeniesienie do klasy równoległej,
h. wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły w przypadku:
- kiedy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
- ma demoralizujący wpływ na innych (narkotyki, alkoholizm, paserstwo, wymuszanie, wyłudzanie)
i. wnioskowanie do Sądu o przydzielenie uczniowi Kuratora Sądowego lub o umieszczenie go w Zakładzie Wychowawczym.


§ 571. Uczeń może odwołać się od wymierzonej kary do dyrektora szkoły lub przewodniczącego Rady Rodziców w ciągu 3 dni od wymierzenia kary (na piśmie).
2. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, przewodniczący Rady Rodziców, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, pedagog.
3. Kara może zostać zawieszona lub anulowana przez dyrektora szkoły po rozpatrzeniu sprawy przez Komisję w ciągu tygodnia od złożenia odwołania, o czym informuje się ucznia na piśmie.
4. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną i godność osobistą ucznia.
5. Członkowie Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego występujący w obronie praw uczniowskich mają zagwarantowaną pomoc i opiekę ze strony Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców.


§ 581. Rozstrzyganie sporów i nieporozumień na terenie szkoły:
a. spory i nieporozumienia między uczniami jednej klasy rozstrzyga Wychowawca, jeżeli to konieczne w porozumieniu z Samorządem Klasowym i zainteresowanymi Rodzicami,
b. spory między uczniami różnych klas rozstrzygają Wychowawcy tych klas, jeżeli to konieczne przy udziale Samorządów Klasowych, zainteresowanych Rodziców bądź Pedagoga szkolnego,
c. nieporozumienia między uczniem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły przy współudziale Wychowawcy klasy,
d. nieporozumienia wynikłe między Rodzicem a Nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły, jeżeli to konieczne w obecności przewodniczącego Rady Rodziców,
e. zaistniałe nieporozumienie może zgłosić każda ze stron konfliktu lub Wychowawca klasy bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły lub Przewodniczącemu Rady Rodziców,
f. sprawa powinna zostać rozpatrzona w obecności obu zainteresowanych stron w terminie możliwie jak najkrótszym.


§ 591. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do Statutu Szkoły.

Do góry

ROZDZIAŁ IX
SZTANDAR, CEREMONIAŁ

§ 60

1. Szkoła posiada sztandar i  wewnątrzszkolny ceremoniał.
 2.  Sztandar:
a. wyprowadzany jest przez Poczet Sztandarowy podczas uroczystości szkolnych i państwowych, w których uczestniczy społeczność szkolna;
b. w skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas VI;
c. przekazanie sztandaru odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego;
 3. Dzień Edukacji Narodowej - 14 pazdziernika to dzień galowy, bez zajęć dydaktycznych:
4. Formy obchodów DEN ustala dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
5. Tekst roty ślubowania:
 a. uczniów klas I:
"Ja, uczeń Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie
ślubuję:
- sumiennie i systematycznie uczyć się,
- wzorowo zachowywać,
- być dobrym, uczciwym i koleżeńskim,
ślubuję:
- pomagać innym w potrzebie,
- okazywać szacunek starszym,
- dbać o dobre imię Szkoły."
b) absolwentów:
"Ja uczeń klasy szóstej, dziś absolwent Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie, ślubuję:
- aktywną postawą przyczynić się do rozsławienia imienia szkoły, którą dziś opuszczam;
ślubuję:
- czcić zawsze pamięć tych, którzy oddali życie za Polskę,
ślubuję:
- być w przyszłości dobrym i uczciwym Polakiem"
6.  Dni galowe, w których szkoła dekoruje budynek flagą państwową:
- święta państwowe, narodowe i lokalne.
7. Szkoła kultywuje tradycje historyczne i patriotyczne współpracując  z  organem prowadzącym szkołę oraz miejscowymi organizacjami w Kałuszynie.
 Do góry

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 61

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
4. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawanie duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.
 


§ 62


1. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej, uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
2. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować wszystkie organy szkoły.
4. Dyrektor szkoły udostępnia całej społeczności szkolnej treść uchwalonych zmian i poprawek.
5. Statut jest dostępny u wicedyrektora, w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
6. Wszystkie uregulowania prawa wewnątrzszkolnego muszą być zgodne ze statutem.


 § 63

Nowelizację statutu zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn. 08.02.2011.

Do góry