Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Kałuszynie

Wewnątrzszkolny System Oceniania - SP Kałuszyn

&1 &2 &3 &4 &5 &6 &7 &8 &9 &10 &11 &12 &13 &14 &15 &16 &17 &19 &20 &21 &22 &23

§ 1

Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany został na podstawie
a) Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
b) Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

§  2

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a)  poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
b)  pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d)  dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu  oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Do góry

§ 3

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest dostępna uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

5. Informacje dotyczące oceniania są dostępne także na szkolnej stronie internetowej, w sekretariacie szkoły.

6. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów tworzą przedmiotowe kryteria oceniania, które zawierają:
a) szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie,
b) wykaz kompetencji ucznia podlegający sprawdzeniu,
c) wyszczególnienie elementów składowych oceny semestralnej, rocznej,
d) określenie formy sprawdzianów.

Do góry

§ 4

1. Dla sprawnego systemu oceniania przyjmuje się obowiązującą sześciostopniową skalę ocen:

- stopień celujący - cel 6,
- stopień bardzo dobry - bdb 5,
- stopień dobry - db 4,
- stopień dostateczny - dst  3,
- stopień dopuszczający - dop 2,
- stopień niedostateczny - ndst 1.

 

2. W celu motywowania ucznia do osiągania coraz lepszych wyników edukacyjnych  dopuszcza się rozszerzenie skali ocen o 'plusy' i  'minusy' przy ustaleniu ocen bieżących.

3. Klasyfikowanie uczniów odbywa się dwukrotnie w roku szkolnym, śródroczne - na zakończenie I semestru i roczne na końcu II semestru, wykorzystując skalę ocen z § 4 pkt.1.

Do góry

§ 5

1. Ustala się następujące kryteria stopni:

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

-   posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz

-   biegle posługuje  się zdobytymi wiadomościami  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadanie wykraczające poza wymagania edukacyjne tej klasy lub

-   osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu  wojewódzkim (regionalnym, powiatowym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

-   opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu w danej klasie oraz

-   sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte wymaganiami edukacyjnymi, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

-   opanował wiadomości i umiejętności określone podstawowymi oraz częściowo ponadpodstawowymi wymaganiami edukacyjnymi w danej klasie oraz

-   poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
 

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

- opanował zakres wiadomości i umiejętności  określonych  podstawowymi wymaganiami edukacyjnymi w danej klasie oraz

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
 

e) stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który:

-   ma braki w opanowaniu wymagań edukacyjnych, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz

-   rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

f) stopień niedostateczny  otrzymuje uczeń który:

-   nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach edukacyjnych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz

-   nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów formułują wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie ocen wynikające z realizowanego przez siebie programu nauczania.

3. Nauczyciel przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce poprzez:
a) systematyczne wpisy do dzienniczka ucznia, który (wg ustaleń wychowawcy) może zawierać na pierwszej stronie pieczęć szkoły oraz wzory podpisów rodziców (prawnych opiekunów),
b) zebrania rodziców,
c) indywidualne kontakty.


4. Kontakty z rodzicami odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

Do góry

§ 6

Ocenianie bieżące /wystawianie ocen cząstkowych/


1.  Technika oceniania to indywidualny zapis nauczyciela dotyczący sposobu oceniania pracy ucznia na lekcji i w domu.
W technice oceniania uwzględnia się:
a) prace klasowe:
- należy ustalić ilość prac klasowych w semestrze i podać do wiadomości ucznia,
- zapowiadać je z tygodniowym wyprzedzeniem,
- prace klasowe powinny być poprzedzone powtórzeniem,
- po pracy klasowej powinno być omówienie wyników i poprawa,
- przed przystąpieniem do pracy klasowej nauczyciel powinien zapoznać ucznia z kluczem oceniania, który nie może ulec zmianie po sprawdzeniu pracy,
- czas sprawdzania prac pisemnych przez nauczyciela maks. 1  tydzień
- uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej odpowiedzią ustną lub  pisemnie w czasie lekcji lub w czasie pozalekcyjnym. Termin poprawy nie powinien przekraczać 1 tygodnia.
- uczniowie nieobecni są zobowiązani do zaliczenia pracy na zasadach ustalonych przez nauczyciela,
- uczeń ma prawo do wglądu w pracę i zapoznania się z błędami a także wyjaśnienia ich przez nauczyciela,
- prace klasowe przechowuje nauczyciel przez rok kalendarzowy
- przeprowadzając prace klasowe zachowuje się następujące zasady: uczeń może mieć najwyżej trzy prace klasowe w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jedna dziennie.
b) sprawdziany krótkie - tzw. kartkówki:
- powinny obejmować materiał  nie więcej niż z trzech lekcji
- czas pisania nie powinien przekraczać 20 min.
c) odpowiedzi ustne -
- jasność i precyzja wypowiedzi,
- stopień wyczerpania tematu,
- umiejętność argumentowania, uzasadniania, wnioskowania lub podejmowania prób w tym zakresie,
- swoboda w operowaniu wiedzą przedmiotową,
- wykorzystanie wiedzy zdobytej wcześniej, na innych przedmiotach lub w toku samodzielnej lektury.
d) prace domowe
- nauczyciel sprawdza wykonanie pracy domowej,
- na ferie i święta nauczyciele nie zadają pracy domowej
e) inne prace ucznia
- uczeń może być również oceniony za aktywność na lekcji, pracę w grupach, rozwiązywanie zadań i problemów, ćwiczenia laboratoryjne i posługiwanie się sprzętem, przygotowanie referatów itp.

2. Uczeń powinien być oceniany systematycznie, najmniej 3 oceny w semestrze.

3. Elementem oceny ucznia jest samoocena.

4. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

Do góry

§ 7

Postanowienia końcowe dotyczące oceniania w II etapie kształcenia


1. Uczeń, który powraca do szkoły po dłuższej nieobecności, ustala z nauczycielem termin uzupełnienia braków - nie dłuższy niż dwa tygodnie.

2. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w ciągu semestru po dwa  razy z wszystkich przedmiotów.

Nie dotyczy to przedmiotu, z którego na daną lekcję była zapowiedziana praca klasowa oraz zadań domowych długoterminowych / czytanie lektury, projekt, referat itp./.

3.  Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie, nie jest pytany, ale ma obowiązek uczestniczyć w bieżącej lekcji. Pracy klasowej nie pisze w danym dniu uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności. W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma prawo zlecić uczniowi pisanie pracy w wyznaczonym terminie, bez porozumienia z uczniem.

4. Uczeń ma obowiązek zwrócić prace pisemne nauczycielowi w terminie przez niego wyznaczonym.

5. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia, ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami, winny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność

Do góry

§ 8

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy (semestry), na końcu każdego następuje klasyfikacja uczniów.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych  przed feriami zimowymi.

3. Ocenę   klasyfikacyjną   śródroczną   z   obowiązkowych   zajęć   edukacyjnych oraz z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne  zajęcia edukacyjne  najpóźniej na dwa dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

4. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  w stopniu umiarkowanym lub  znacznym są ocenami opisowymi.

5. Na miesiąc przed (śródrocznym) rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców(opiekunów prawnych) a wychowawcy klas rodziców o proponowanych dla niego niedostatecznych ocenach  klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć oraz nagannej ocenie z zachowania.

6. Ocenę klasyfikacyjną roczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele  prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne najpóźniej na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

7. Ocenę klasyfikacyjną roczną z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele  prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne najpóźniej na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

8. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną ustala się według obowiązującej sześciostopniowej skali ocen.

9. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową.
 

Do góry

§ 9

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. Przy ustaleniu oceny z  wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych.

5. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub "zwolniona".
 

Do góry

§ 10

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego  kulturze  osobistej w szkole i poza nią,  udziale  w  życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów, i innych osób.

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania, promowanie do klasy wyższej lub ukończenie szkoły (z wyjątkiem pkt. 6)

3. Zachowanie ucznia ocenia się następująco:

wzorowe    -  wz
bardzo dobre   - bdb
dobre    - db
poprawne   - pop
nieodpowiednie  - ndp
naganne   - ng

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, pracowników administracyjno - obsługowych szkoły oraz ocenianego ucznia.
Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 17 rozporządzenia.

5. Uczeń, u którego stwierdzono (na podst. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania albo opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub specjalistycznej) zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, otrzymuje ocenę klasyfikacyjną zachowania z uwzględnieniem wpływu zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.

6. Uczeń, któremu co najmniej dwa z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, może decyzją Rady Pedagogicznej,nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończyć szkoły w przypadku ucznia klasy szóstej.

7. Ocena zachowania  powinna uwzględniać w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom.


Do góry

§ 11

I. W  treści oceny zachowania mieści się:

a) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych  rozumiany jako uczestnictwo w różnych pracach związanych z procesem uczenia się i stosunek do podstawowego obowiązku jakim jest nauka, a wyrażający się w:
- systematycznym i punktualnym  uczęszczaniu na lekcje i inne zajęcia,
- systematycznym  przygotowaniu się do zajęć dydaktycznych i czynnym w nim udziale,
- rozwijaniu własnych zainteresowań.

b) kultura osobista  ucznia, czyli możliwe do zaobserwowania zewnętrzne przejawy zachowania określające jego umiejętność współżycia w grupie, sposób bycia, wrażliwość na estetykę i dbałość o zdrowie przejawiające się w:
- takcie i kulturze w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
- życzliwości w stosunku do otoczenia,
- umiejętności właściwego wyrażania swoich myśli i przekonań,
- kulturze słowa;
- dbałości o wygląd zewnętrzny
- zachowania higieny osobistej,
- stosownym  stroju, fryzurze, ozdobach;
- przestrzeganiu  zasad bezpieczeństwa
-ochrony  zdrowia własnego i innych,
- nie stwarzaniu zagrożeń i  reagowaniu na zagrożenia
- postawie wobec nałogów i uzależnień
- palenia papierosów,
- picia alkoholu,
- zażywania narkotyków i środków odurzających.

c) postawa moralna i społeczna wykazująca:
- stosunek ucznia do kolegów i otaczającej rzeczywistości;
- sumienność, uczciwość, uczynność, poczucie odpowiedzialności,
- rzetelność w wykonywaniu zadań,
- poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka,
- reakcja na przejawy zła,
- pomoc kolegom w nauce i innych sytuacjach życiowych;
- uczestnictwo w życiu klasy, szkoły, środowiska
- aktywny udział  w życiu klasy, przejawianie inicjatyw
- godne reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych.
 

2. Kryteria ocen

a)     Ocenę wzorową  otrzymuje uczeń,  który:

- nie ma nieusprawiedliwionych  nieobecności i spóźnień.
- wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole.
- aktywnie rozwija swoje możliwości (kółka zainteresowań, samorząd uczniowski, działalność sportowa) w szkole i poza szkołą w miarę możliwości.
- na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów.
- wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
- szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany.
- godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz w konkursach, zawodach.
- osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości.
- dba o kulturę słowa i właściwie reaguje na przejawy agresji słownej.
- inicjuje pomoc w nauce, chętnie pomaga kolegom również w innych sprawach życiowych.
- nie stwierdza się u niego żadnych nałogów i uzależnień.

b)     Ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń,  który:

- nie ma nieusprawiedliwionych  nieobecności i spóźnień.
- jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków.
- aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły.
- zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia maksymalnie szybko.
- poszerza wiedzę w kołach zainteresowań.
- systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział.
- dba o estetyczny wygląd swój i klasy.
- używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla innych kolegów.
- na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów.
- słabym pomaga w nauce, kolegom w rozwiązywaniu problemów.
- nie stwierdza się u niego żadnych nałogów i uzależnień.
 

c) Ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który:

- nie ma nieusprawiedliwionych  nieobecności i spóźnień.
- w stosunku do swoich możliwości osiąga dość wysokie wyniki.
- pozytywnie reaguje na propozycje nauczycieli dotyczące dodatkowych zajęć w zakresie niektórych przedmiotów.
- jest zwykle taktowny życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie  kultury słowa, umie dyskutować.
- zdarzyło się (1-2 razy), że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziły  zastrzeżenia.
- zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą uwagę.
- nie stwierdza się u niego żadnych nałogów.
- uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybić godności  własnej i innych osób, szanuje własną, i cudzą pracę, mienie publiczne, i prywatne, nie uchyla się od pomocy kolegom.
- angażuje się w prace na rzecz zespołu, wykonuje powierzone mu prace i zadania,
- czasami podejmuje dobrowolnie zobowiązania, które stara się wykonywać solidnie.
 

d) Ocenę poprawną  otrzymuje uczeń, który:

- ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień (łącznie do 10).
- w stosunku do swoich możliwości osiąga przeciętne wyniki.
- uzupełnia wiedzą zdobywaną  podczas lekcji do poziomu niezbędnego do uzyskania pozytywnych  ocen.
- zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanowawszy nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie i dyskusji.
- kilkakrotnie zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną  dbałość o higienę.
- lekceważy niektóre zagrożenia, ale reaguje pozytywnie na zwracane uwagi.
- zachowanie ucznia wskazuje na kontakt z nałogami, ale deklaruje on chęć poprawy.
- zdarzyło się, że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach  międzyludzkich lub nie zareagował na ewentualny przejaw zła, naraził na nieznaczny uszczerbek  mienie publiczne albo prywatne.
- niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, nie dotrzymuje ustalonych terminów.
 

e)     Ocenę nieodpowiednią otrzymuje  uczeń, który:

- jest nieuczciwy w stosunku do kolegów i dorosłych np. wyłudza pieniądze, podrabia podpisy.
- stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną.
- nie uzupełnia zaległości w nauce.
- nie wywiązuje się z powierzonych prac.
- niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów.
- często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia jej prowadzenie.
- opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się.
 

f)  Ocenę  naganną  otrzymuje uczeń, który:

- notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji.
- w stosunku do swoich możliwości osiąga niskie wyniki.
- ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża innym użytkownikom szkoły.
- używa wulgarnych słów, kłamie.
- niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów.
- wagaruje, ucieka z lekcji, opuszcza pierwsze lub wybrane lekcje.
- ulega nałogom wywierając negatywny wpływ na rówieśników.
- jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób.
- nie dba o higienę, często jest niestosownie ubrany i nie reaguje na zwracane mu uwagi.
- zachowanie  wymaga interwencji policji.

3. W klasach I-III szkoły podstawowej  ocena  zachowania jest oceną opisową.

4. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.

5. Uwagi końcowe

a) Oceny wzorowej nie może mieć uczeń, który naruszył chociażby jedno kryterium.

b) W każdej z ocen dopuszcza się nieznacznie uchybienia w zakresie 1-2  kryteriów z wyjątkiem zachowania wzorowego.

c) W szczególnych przypadkach, jeżeli po ustaleniu oceny uczeń dopuścił się rażącego czynu, ocena  zachowania  może ulec zmianie.

Do góry

§ 12

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

1. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo zwrócić się do dyrektora szkoły z umotywowanym wnioskiem o ponowne ustalenie oceny z zachowania w ciągu 7 dni od powiadomienia o przewidywanej ocenie.

2. Wniosek o ponowne ustalenie oceny z zachowania rozpatruje zespół powołany przez dyrektora szkoły w składzie:
a) wychowawca klasy,
b) pedagog szkolny,
c) zespół nauczycieli uczących w danej klasie (minimum 50% uczących w tej klasie),
d) przedstawiciel samorządu klasowego.

3. Powołany zespół analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym uwzględniając w szczególności sytuacje:
a) rodzinne,
b) zdrowotne,
c) okoliczności, o których szkoła nie była wcześniej poinformowana.

4. W oparciu o opinię powołanego zespołu wychowawca ponownie ustala ocenę roczną (śródroczną) z zachowania w terminie do 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 

Do góry

§ 13

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

1. Uzyskanie wyższej niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, przewiduje się tylko w wyniku ustalenia przez nauczyciela rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej wyższej niż ocena niedostateczna.

2. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo złożyć wniosek do dyrektora szkoły o dodatkowe sprawdzenie jego wiadomości i umiejętności w ciągu 7 dni od powiadomienia o przewidywanej ocenie.

3. Ponowne sprawdzenie wiadomości i umiejętności ma formę pisemną i ustną. Jest przeprowadzone przez  trzyosobową  komisję powołaną przez dyrektora szkoły.

4. Ze swej pracy komisja sporządza protokół zawierający:
- skład komisji,
- termin ponownego sprawdzenia wiadomości i umiejętności,
- pytania (zadania praktyczne),
- opinia komisji  o utrzymaniu oceny zaproponowanej przez nauczyciela lub wniesienie propozycji  z uwzględnieniem wyniku pracy komisji o ponowne rozpatrzenie oceny.

5. Ponowne sprawdzenie wiadomości i umiejętności odbywa się 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

Do góry

§ 14

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom  osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

2. Sposób udzielania pomocy ustala pedagog szkolny, wychowawca klasy, rodzice (prawni opiekunowie) - akceptuje dyrektor szkoły.

Do góry

§ 15

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć edukacyjnych z powodu nieobecności  na obowiązkowych zajęciach  edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia o nieklasyfikowaniu z danego  przedmiotu na dwa  tygodnie przed (śródrocznym) rocznym   klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej  nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie ustalonym przez dyrektora przed komisją, w której skład wchodzą nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako  członek komisji.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza sie w formie pisemnej i ustnej.

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.

6. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności  nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych  przepisów  indywidualny tok lub program nauki  oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny, lub obowiązek nauki poza szkołą.

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący oraz nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie póŸniej niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Uczniowi, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, dyrektor szkoły może wyznaczyć kolejny termin.

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" lub "nieklasyfikowana".

Do góry

§ 16

1. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 10 pkt 7 oraz § 18 pkt 2.

2. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem pkt. 4.

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

4. Rada Pedagogiczna może postanowić o pozostawieniu ucznia klasy I-III na drugi rok w tej samej klasie w wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

5. Począwszy   od  klasy  czwartej   uczeń  otrzymuje   promocję z  wyróżnieniem,  jeżeli  uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią stopni wszystkich  obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych   minimum 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą  ocenę z zachowania. Uczeń  wyróżniony  otrzymuje świadectwo  z  biało-czerwonym  paskiem  pionowym i nadrukiem: „z wyróżnieniem”.
  6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną.

7. Uczeń kończy szkołę, jeżeli uzyska w wyniku końcowej klasyfikacji ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oceny wyższe od niedostatecznego oraz przystąpił do sprawdzianu w ostatnim roku nauki.

8. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym  lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Do góry

§ 17


1.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2. Uczeń  może  zdawać  egzamin  poprawkowy, jeżeli  uzyskał ocenę niedostateczną tylko z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Egzamin  poprawkowy  składa  się  z  części  pisemnej  oraz  ustnej,  z  wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza  dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe  zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5. Uczeń,  który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu,
c) pytania egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną poprzez komisję.
Do  protokółu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Do góry

§ 18

1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Do góry

§ 19
SPRAWDZIAN

1. W klasie VI  jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu, według odrębnych przepisów.

Do góry

§ 20

Tryb odwoławczy od rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zachowania

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródrocznej) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych).

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródrocznej) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. W skład komisji wchodzą: a) dyrektor szkoły albo jego zastępca - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog szkolny,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel Rady Rodziców.


4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.


5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny; ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Do góry

§ 21

Tryb odwoławczy od rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródrocznej) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych).

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródrocznej) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. Sprawdzian przeprowadza się nie póŸniej niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo jego zastępca - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

6. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Do góry

 § 22

Ocenianie w I etapie edukacyjnym

1.      Celem oceniania jest:
a) motywowanie ucznia do pracy i wspieranie go w podejmowaniu działań edukacyjnych:
b)       wdrażanie ucznia do systematyczności i samooceny
c)       rozwijanie u ucznia poczucia odpowiedzialności za własną naukę
d)        pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
e)       informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie
f)       dostarczania rodzicom ( prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.
 

2. Roczna ocena opisowa uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem zdolności.
 

3.Ocena obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:
a)      sprawności językowej: słuchania, mówienia, czytania i pracy z tekstem, pisania,
b)      umiejętności matematycznych i wiadomości praktycznych;
c)       umiejętności społeczno-przyrodniczo- kulturalnych;
d)      umiejętności artystycznych, manualnych i ruchowych;
e)      rozwoju fizycznego, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo;
f)        rozwoju społeczno-emocjonalnego;

4.      W procesie oceniania nauczyciele biorą pod uwagę następujące aspekty:
a) indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału,
b) stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności,
c)  umiejętności rozwiązywania problemów,
d)  orzeczenie poradni psychologiczno pedagogicznej,

5.      Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć standardy wymagań w stosunku do ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymogom edukacyjnym;
6.      W uzasadnionych wypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć fizyczno-ruchowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię specjalistyczną.
7.      W ocenianiu bieżącym w klasach I, II, III stosuje się sześciostopniową skalę ocen.

6
Uczeń:
- umie samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe związane z tematyką lekcyjną oraz życiem społecznym
- aktywnie pracuje na lekcji, chętnie podejmuje dodatkową pracę
- jest systematyczny
- jest zawsze przygotowany do lekcji
- sięga do różnych źródeł informacji
- sprawnie operuje zdobytymi wiadomościami
- zawsze kończy pracę przed przewidzianym czasem
- opanował wiedzę wykraczającą poza program

5
Uczeń :
- podejmuje rozwiązywanie sytuacji problemowych
- aktywnie pracuje na lekcji
- jest systematyczny
- przygotowany do lekcji
- rozwija swoje zainteresowania
- operuje zdobytymi wiadomościami
- kończy pracę w przewidzianym czasie
- opanował wiedzę przewidzianą w programie

4
Uczeń :
- aktywizowany przez nauczyciela rozwiązuje sytuacje problemowe
- aktywnie pracuje na lekcji
- jest systematyczny
- jest przygotowany do lekcji
- przejawia i rozszerza zainteresowania
- właściwie wykorzystuje zdobyte wiadomości
- kończy pracę w przewidzianym czasie

3
Uczeń :
- pracuje na lekcjach z pomocą nauczyciela
- jest mało systematyczny
- nie zawsze jest przygotowany do lekcji
- nie przejawia aktywności na lekcji
- nie opanował w pełni koniecznych, podstawowych wymagań programowych
- wymaga stałej motywacji do pracy

2
Uczeń :
- pracuje na lekcji za stałą pomocą nauczyciela
- jest niesystematyczny
- jest często nieprzygotowany do lekcji
- jest bierny na lekcji
- nie opanował koniecznych wymagań programowych
- zazwyczaj nie kończy pracy w przewidzianym czasie

1
Uczeń:
- zazwyczaj nie pracuje na zajęciach
- najczęściej jest nieprzygotowany do lekcji
- nie bierze udziału w zajęciach
- nie opanował nawet w minimalnym stopniu wymagań programowych
- nie wykazuje chęci do pracy
 
7. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

Do góry

§ 23
OCENIANIE ZACHOWANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA

1. Kryteria oceny zachowania dla klasy I, II, III:
 
a) stosunek do pracy i obowiązków
-      przestrzega ustalonych zasad wypowiadania się
na zajęciach.
-      nie przeszkadza innym na lekcji.
-      podporządkowuje się zakazom i nakazom.
-      troszczy się o bezpieczeństwo swoje i kolegów przy organizowaniu zabaw.
-      jest punktualny.
 

b) kultura osobista
-      stosuje zwroty grzecznościowe w różnych sytuacjach życiowych.
-      -ie używa wulgarnych słów.
-      jest koleżeński i uczynny.
-      dba o higienę własną.
-      szanuje przybory, pomoce i sprzęt szkolny.
-      odnosi się z szacunkiem do pracowników szkoły, dorosłych i rówieśników.

c) zaangażowanie w życie społeczne
-      włącza się do zabaw i gier oraz przestrzega ich reguł.
-      pomaga młodszym i mniej sprawnym
-      potrafi współpracować w grupie
-      przerwy spędza z kolegami ale nie zakłóca odpoczynku innym.

2. Ocena w trakcie semestru dokonywana jest w oparciu o bieżącą obserwację i kontrolę  szkolnych osiągnięć ucznia.

3. W celu zgromadzenia informacji o osiągnięciach i postępach ucznia prowadzi się:
a)          karty z oceną opisową po I semestrze;
b)          karty obserwacji w dzienniku;
c)          świadectwa z oceną opisową;
d)          dziennik lekcyjny;
e)          arkusze ocen.

4. Ocena śródroczna i końcoworoczna zachowania jest oceną opisową.

Do góry